Gizlilik ve Kişisel Verilerin Kullanılması

Gizlilik Politikası

Yürürlük Tarihi: 15.11.2018


Bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası Zeo Teknoloji Anonim Şirketi (Zeo) tarafından yönetilen internet sitesi https://icerik.com/ (İnternet Sitemiz) vasıtası ile sunduğunuz kişisel verilerinizin, belirli türdeki teknik ve web tarama bilgilerinin İnternet Sitemiz’de çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanma ve işlenme usullerini açıklar.


Bu Gizlilik Politikasında; (i) “Yazarlar” İnternet Sitemiz aracılığıyla sunduğumuz içerikleri üreten bağımsız çalışanlarımızı ifade eder ve (ii) “Yayıncılar” İnternet Sitemiz aracılığıyla sunduğumuz içerik sağlama hizmetlerinden hizmet sözleşmeleri kapsamında faydalanan müşterilerimizi ifade eder (Bu politikada “Siz” Yazarlar, Yayıncılar ve İnternet Sitemiz’i kullanan diğer kişileri ifade edecektir).


Zeo, İnternet Sitemiz üzerinden vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda cari kuralları belirtilen bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nı benimser.


Zeo, güvenliğinize önem verir ve bilgilerinizin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası, ne tür kişisel verilerinizin toplandığı, bu bilgilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu ve bu haklarınızı nasıl kullanabildiğiniz hususunda genel bir çerçeve sağlar.


Lütfen İnternet Sitemiz’i kullanmadan ve/veya kişisel bilgilerinizi sunmadan önce bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nı okuyunuz. Bu Gizlilik Politikası’nı onaylamanız veya onaylamadan İnternet Sitemiz’i kullanmaya devam etmeniz halinde, aşağıda belirtilen sınırlar dahilinde, kişisel ve/veya kişisel olmayan verilerinizin işlenmesine, kaydedilmesine, süresiz, yasal süre, üyelik süresi veya Zeo’nun ilan ettiği/edeceği süre boyunca saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, aktarılmasına ve Zeo hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay vermektesiniz.

Kişisel Veri

“Kişisel Veri” sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. İnternet Sitemiz’e gönderdiğiniz veya İnternet Sitemiz vasıtasıyla topladığımız ve/veya erişilebilir formda sakladığımız bilgiler kişisel veri kapsamına girer. Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, kimlik numaranız, fatura adresiniz ve bizimle paylaştığınız fatura bilgileri, finansal bilgileriniz, internet protokol (IP) adresiniz, kurumsal müşteri iseniz ticari unvan, vergi dairesi ve numarası ve tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgiler sayılabilir.

Zeo’nun İşlediği Kişisel Veriler

İnternet Sitemiz’de veri alanlarına girdiğiniz kişisel bilgiler Zeo tarafından işlenir. Çeşitli konularda bilgi almak, Zeo programlarına kayıt olmak, Zeo ile irtibat kurmak, iş başvurusunda bulunmak veya anketlere yanıt vermek gibi amaçlarla İnternet Sitemiz üzerinden aşağıdaki bilgilerinizi gönderebilirsiniz:


 • İnternet Sitemiz’ e kayıt olmak için kullanıcı adınızı, parolanızı ve e-posta adresiniz,

 • İnternet Sitemiz aracılığıyla sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak değerlenmesini ve incelenmesini istediğiniz hizmet verileri,

 • Üçüncü şahıs hesaplarıyla (Google ya da Facebook hesabınız gibi) kayıt olmak istiyorsanız, bu kayıt esnasında ilgili üçüncü şahıs hesabının size ait olduğu bilgisi,

 • İnternet Sitemiz aracılığıyla Yayıncılar’la akdedilecek hizmet sözleşmelerinde bedelleri tahsil edebilmemiz için kredi kartı bilgilerinizi ve İnternet Sitemiz’de çalışan Yazarlar’a ücretlerinin ödenebilmesi adına banka hesap bilgileriniz,

 • İsteyerek paylaştığınız diğer veriler


Bunlara ek olarak, Zeo siz çevrimiçi olarak bilgi vermeseniz dahi İnternet Sitemiz’e yapmış olduğunuz ziyaretler hakkında bilgi toplar. Tarayıcı tipiniz, tarayıcı diliniz, işletim sisteminiz, internet protokol (IP) adresiniz, İnternet Sitemiz’i ziyaret etmeden önce ve sonra ziyaret ettiğiniz sitelerin URL’leri, sizi İnternet Sitemiz’e götüren web aramanız, görüntülediğiniz web sayfaları, görüntülediğiniz reklamlar ve İnternet Sitemiz’de tıkladığınız bağlantılar bahsi geçen bilgilere örnek olarak sayılabilir.


Zeo işlediği kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK/Kanun) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı kapsamda tedbirleri alarak korur. Ek olarak, Zeo kişisel verileriniz için sosyal beklentilere uygun tedbirler de alır.


Kişisel verilerinizi Zeo’ya sağlayarak bu bilgilerin toplanmasına, aktarılmasına, depolanmasına ve dolayısıyla işlenmesine açıkça rıza gösterirsiniz. Zeo İnternet Sitemiz’e sunduğunuz kişisel verilerinizi, sorularınıza yanıt vermek ve size etkin şekilde yardımcı olmak amacıyla kullanır.


Zeo çevrimiçi sunduğunuz kişisel verileri çevrimdışı sunduğunuz kişisel verileriniz ve/veya üçüncü kişilere temin edilen verileriniz ile birleştirebilir. Zeo, bu birleştirilmiş kişisel verileri İnternet Sitemiz’i daha iyi tasarlamak, bilgileri size iletmek, pazarlama ve araştırma faaliyetlerimizi geliştirmek ve diğer ticari işlemleri kolaylaştırmak amacıyla kullanır.


Gizliliğinizi korumak amacıyla, özellikle talep etmediğimiz bilgileri sunmayarak Zeo’nun hakkınızda topladığı kişisel verilerin miktar ve türünü sınırlayabilirsiniz.


Zeo, hizmetlerini pazarladığı ve/veya bir faaliyeti birlikte yürüttüğü üçüncü kişilerle kişisel verilerinizi paylaşabilir. Zeo iş faaliyetlerini yürütmek amacıyla irtibat kurduğu üçüncü kişilerle de bilgilerinizi paylaşabilir. Özellikle kredi kartı bilgileriniz ve banka hesap bilgileriniz, mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydı ile anlaşmalı olduğumuz ödeme kuruluşu sistemleri işleticileri ile paylaşılabilir.


Zeo’nun yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Zeo’nun yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler


İnternet Sitemiz vasıtasıyla sunduğunuz kişisel verilere sınırlı sayıda Zeo çalışanı erişir. Çalışanlarımız gizliliğin önemi, ziyaretçilerin verilerinin mevzuata uygun ve güvenli şekilde işlenmesi ve yönetilmesi konusunda eğitimlidir.


Kişisel verilerin korunması Zeo için büyük önem taşır. Zeo, kişisel verilere yetkisiz erişilmemesi ve/veya bu bilgilerin kaybolmaması, hatalı kullanılmaması, ifşa edilmemesi, değiştirilmemesi veya imha edilmemeleri için gerekli önlemleri alır.


Zeo, kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Zeo’nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, İnternet Sitemiz’e ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Zeo bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Zeo’nun topladığı bilgiler, Zeo’nun hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Zeo bu bilgileri web sitesi yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Ancak bilgilerinizin, anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür.


Zeo tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Zeo’nun bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İnternet Sitemiz’i her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla Zeo tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.


Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, denizaşırı ve kullanıcının/üyenin bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. Zeo, kişisel veriler dâhil olmak üzere kullanıcıların/üyelerin bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Zeo tarafından tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıdaki ölçütlerden yararlanırız:


İlgili mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye uyarız. Anılan sürenin sona ermesiyle, bu verileri saklamamızda herhangi bir meşru menfaatimiz yoksa, verileri ilgili mevzuata uygun şekilde imha ederiz ya da anonim hale getiririz. Eğer, örneğin elektronik ticaret mevzuatında olduğu gibi bu verileri belirli sürelerde/süresiz saklama yükümlülüğümüz varsa, imha sürelerinde bunları da dikkate alırız.


Zeo tarafından tabi olduğumuz mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler bu mevzuatta sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde Zeo  tarafından re’sen veya veri sahibinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilecektir.

Çocukların Gizliliği

Zeo bilgisi dahilinde İnternet Sitemiz’de çocuklardan (18 yaşından küçükler) kişisel veri toplamaz ve bu bilgileri kullanmaz. Haberdar olmamız halinde,çocukların Zeo ile irtibata geçmesine, İnternet Sitemiz’i ziyaret etmesine ve/veya çevrimiçi veya çevrimdışı veri paylaşmalarına bilgimiz dahilinde izin vermeyiz.

KVKK’nın 11. Maddesi Doğrultusunda Haklarınız

Zeo’ya başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • işlenmiş ise bilgi talep etme,

 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 • eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 • KVKK çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

 • aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen hizmet sözleşmesi, kayıt tutma yükümlüğümüz ve diğer yasal yükümlülüklerimiz kapsamında belirli kişisel verilerinizi saklarız.

Çerez (Cookie) ve Diğer İzleme Teknolojilerinin Kullanımı

Çerez (Cookie), İnternet Sitemiz’i ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyası veya bilgilerdir. Zeo, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için yasal yükümlülükleri çerçevesinde, bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplar, işler, üçüncü kişilerle paylaşır ve güvenli olarak saklar.


Zeo, İnternet Sitemiz’deki bir veri alanına girdikten sonra sıklıkla ziyaret ettiğiniz bölümler gibi kişisel verilerinizi çerez veya diğer teknolojiler sayesinde hatırlayabilir. Bu teknolojiler, daha iyi bir hizmet sunmamıza, ziyaretçi tercihlerine bağlı şekilde İnternet Sitemiz’i kişiselleştirmemize, istatistik derlememize, eğilimleri analiz etmemize ve bu gibi amaçlarla İnternet Sitemiz’i yönetmemize ve geliştirmemize izin vermeniz sizin için de kolaylık sağlar. İnternet Sitemiz’in bazı bölümleri bu pasif bilgi toplama teknolojilerini kullanmadan çalışmayabilir.


Unutulmamalıdır ki, eğer çerezlerin devre dışı bırakılması için gerekli tarayıcı ve/veya e-mail ayarlarınızı yapmazsanız, çerezlerin tarafımızca kullanılması için onay vermiş sayılacaksınız.

Çerez Çeşitleri

İnternet Sitemiz’de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanırız. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. İnternet tarayıcınızın talimatlarını izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir, hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.


Bazı internet tarayıcıları çerez ve diğer teknolojik izleme araçlarının kullanımını sınırlamanıza ve hatta engellemenize izin verir. Bu seçenekleri öğrenmek için internet tarayıcınızın sunduğu bilgilere göz atınız.


Kalıcı çerezleri ve/veya oturum çerezlerini reddetmeniz halinde, İnternet Sitemiz’i kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat İnternet Sitemiz’in tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı hale gelebilir.

Üçüncü Kişi Çerezleri

İş ortaklarımız, reklam platformları, sosyal medya platformları ile analitik bilgileri toplama hizmeti veren kişiler gibi üçüncü kişilerin cihazlarınıza çerez kaydetmelerine izin vermiş olabilirsiniz. Bu çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen bu üçüncü kişi kurum ve kuruluşların gizlilik politikalarını ve/veya çerez politikalarını inceleyiniz.

Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası Güncellemeleri

Tüm ziyaretçiler, bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yasal mevzuatta sayılan istisnalar haricinde Zeo, bir ön bildirimde bulunmaksızın tek taraflı inisiyatifi ile bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar. Zeo gizlilik uygulamalarının değişmesi halinde üst kısımdaki yürürlük tarihi vasıtasıyla sizi bilgilendirir.